google-site-verification=ptuCPQN23EMvarteejdRS2v2XDr9l7gah8Uz5ObfyWU
มีนาคม 4, 2021

เปิดรับสมัครเรียนแล้ว! คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อนาคตสดใส ก้าวไกลสู่อาชีพที่มั่นคง

เปิดรับสมัครเรียนแล้ว! คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อนาคตสดใส ก้าวไกลสู่อาชีพที่มั่นคง  

มหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนแหล่งที่รวบรวมทั้งผู้มีประสบการณ์ ศิลปะวิทยาการ และความความรู้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน แต่ถึงแม้จะเป็นที่ไหน ย่อมมีเป้าหมายเดียวกันคือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ไปใช้ความสามารถและศิลปะวิทยการ ที่ได้รับมาตลอดการเรียนรู้ ไปพัฒนาประเทศกันต่อไป  อย่างที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากมายหลายรุ่น
           อินทรีย์สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคนเชียงใหม่เอง และได้ยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า “การให้เป็นความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใด เสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี” สำหรับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้ออกจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ในเวลาต่อมา ที่มีหน่วยงานในสังกัดคือ สาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้ยึดถือปรัชญา มีความรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำบริการสังคม โดยหลังจากนั้นได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้ปณิธาน “กฎหมายคู่ความรู้ นำทางสังคมที่มีคุณภาพ” ตามวิสัยทัศน์ของคณะนิติศาสตร์ที่ว่า จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ชำนาญปฏิบัติ พัฒนางานวิจัยให้สังคม
ในปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคม เพื่อรับใช้ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ทั้งสายงาน ตำรวจ ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รวมไปถึง สายงานเนติบัณฑิต ที่พร้อมด้วยความสามารถ และความรู้ ที่จะไปช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน ด้วยวิชาความรู้ที่ได้รับมา จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
IMG_7223
                              ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน น่าเรียน
                        ห้องศาลจำลอง ทดลองการขึ้นศาลจริง
ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยทางคณะนิติศาสตร์ ได้เตรียมทุนการศึกษาที่หลากหลายไว้ สำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้

คณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หากสมัครเรียนภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เทอม รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ส่วนผู้ที่สมัครเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมละ 2,500 บาท เป็นเวลา 2 เทอม รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท ในส่วนของภาคพิเศษ หากสมัครเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน อีกเทอมละ 2,500 บาท เป็นเวลา 2 เทอม รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท
                                                                        ห้องเรียนกว้างขวาง อบอุ่นเป็นกันเอง
นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ยังมีทุนให้กับนักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม โดยจะมีทั้งทุนการศึกษา 25% ไปจนถึง 100%   เริ่มต้นที่ “ทุนเพชรราชพฤกษ์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษา 100% โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเคยเป็นผู้นำนักเรียน หรือมีตำแหน่งในการทำกิจกรรมจากโรงเรียนมาก่อน รวมถึงความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต  และต้องมีผลการเรียนในปีที่จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะต้องช่วยเหลืองานในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละปีการศึกษา
นอกจากนี้ยังมี ทุนนอร์ท-เชียงใหม่  “พัฒนาเยาวชนไทยคืนสู่ถิ่น” เป็น ทุนการศึกษา 50% โดยผู้ที่จะได้รับทุนนี้ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย เท่านั้น โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น อีกทั้งต้องมีการเรียนในปีที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ 2.00 เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะต้องช่วยเหลืองานในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ซึ่งหากขณะกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
ต่อมาเป็น “ทุนเพชรล้านนา” โดย เป็นทุน 25% ซึ่งผู้ที่จะรับทุน ต้องมีผลการเรียนในปีที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 2.50 เป็นต้นไป โดยมีหนังสือจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี จิตอาสา และทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และต้องช่วยงานมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
                                                                     การกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อนให้การต่อศาล
หากใครที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ก็มีทุน “ศิลปดุริยนาฎ”  โดย เป็นทุน 25% ซึ่งผู้ที่จะรับทุน ต้องมีผลการเรียนในปีที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี การแสดง โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมถึงรักษาผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
แต่หากใครที่มีรายได้น้อย เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะทาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีทุน “ช้างเผือก” โดย เป็นทุน 75% ซึ่งผู้ที่จะรับทุนต้องมีผลการเรียนในปีสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนนี้จะต้องช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และหากเป็นเด็กที่นอกเหนือจากพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ยังได้จัดหาทุน “เพชรโรงเรียน” โดยเป็นทุนการศึกษา 50% ซึ่งผู้ที่จะได้รับทุน ต้องไม่อยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และเชียงราย ซึ่งเกรดเฉลี่ยในปีที่จบการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา โดยผู้รับทุนจะต้องช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 70 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
                    สำนักงานอธิการบดี สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่
                      ตึกเรียนภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
นอกจากทุนการศึกษาและความช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียนที่ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะได้ช่วยเหลือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังช่วยจัดการเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้วย  สำหรับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ยังเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี และการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งห้องศาลจำลอง ที่จะรวบรวมสถานการณ์ ก่อนไปพบกับเหตุการณ์จริงในโลกภายนอก  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ประสบการณ์ในสายงานกฎหมาย ออกไปช่วยเหลือสังคม ให้มีคุณภาพ หากสนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรง ที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช  โทร.089-755-2565 หรือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9999 และ 0-5381-9969 และทางเว็บไซต์ www.northcm.ac.th  แล้วมาร่วมทำให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นอีก 1 ทางเลือกในอนาคต ในหลากหลายอาชีพสายกฎหมาย ของคุณ.
                                   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของมหาวิทนาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

พิกัด มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Related posts:

จัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 หวังกระตุ้น ศก.หลังโควิด-19
โรงแรมดวงตะวัน ร่วมกับ รพ. ลานนา จัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Healthy Family Trip ครอบครัวม่วนใจ๋
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ตลอดเดือนสิงหาคม
เริ่มแล้ว! งาน “Fresh From Farm สดจากต้น...ส่งตรงจากดอย” ที่ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต
ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการ เปิดแคมเปญ “Chiang Mai, I miss you” ชู 3 แพ็คเกจเปิดเมืองเชียงใหม่
รมต.สำนักนายกฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อนเปิดให้บริการ 1 ก.ค.นี้
รร.ดวงตะวันเชียงใหม่ เปิด 1 ก.ค.นี้ ประชุมสัมมนา สะอาด ปลอดภัย มาตรฐาน SHA
พัก 3 โรงแรมดัง เชียงใหม่ ตรวจสุขภาพ รพ.เชียงใหม่ราม-ลานนา 3 วัน 2 คืน เพียง 4,400 บาท
ไทยเวียตเจ็ท จัดโปรฯ “Fly High with Sky FUN” ตั๋วเครื่องบินเริ่มต้น 199 บาท
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเปิดเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย กระตุ้นการท่องเที่ยววิถีใหม่
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตรวจเช็คความพร้อม ก่อนเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเข้าฟรีวันแรกคึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้ม
ติดต่อทีมงาน ChiangMai Life
Chinese (Simplified)EnglishThai